Opiekun stażu sprawozdanie

Pobierz

Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju zadań.1 SPRAWOZDANIE OPIEKUNA PEDAGOGICZNEGO STAŻU ZAWODOWEGO W SEWILLI Staże zawodowe organizowane w ramach Programu ERASMUS+ Mobilnośd Edukacyjna projekt Terminator zagraniczne praktyki uczniów tarnowskiego rzemiosła nr PL01-KA realizowane był na terenie Hiszpanii w Sevilli, będącej stolicą regionu Andaluzji.. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący .1.. Mysłowice.. Zakończyłeś staż - Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego 5.. Na stronieumieszczam sprawozdanie zu na stopień nauczyciela mianowanego za okres01.09.2003-31.05.2006 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracowanie mgr Natalia KopczyńskaDOSKONALENIE WARSZTATU PRACY POPRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ W OBECNOŚCI OPIEKUNA STAŻU I DYREKCJI I INNYCH NAUCZYCIELI Pod okiem opiekuna stażu, nauczycieli i dyrekcji przeprowadziłam dziesięć lekcji wychowawczych w różnych klasach na temat: stresu, emocji, agresji, używek i wyboru zawodu.Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego..

4 KN: wyznaczenie opiekuna stażu.

Plan Rozwoju Zawodowego 3.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego, język angielski.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01.. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z zastrzeżeniem że: 1) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust.. Ewaluacja stażu:Opiekun stażu: mgr Anna M, mgr Anna T Zadania realizowane podczas stażu § 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Monika AndrulewiczNauczyciel stażysta w trakcie trwania stażu nie ma obowiązku zbierania dokumentów do tzw.. Opiekun stażu nie przygotowuje już projektu oceny dorobku zawodowego, gdyż ta została zniesiona i zastąpiona nową oceną pracy.Witam!. Wandy Chotomskiej w Dąbiu Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanyOpiekun stażu - obowiązki 1) współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym przypadku nauczyciela stażysty zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2013- 31.05.2016..

Okres stażu: Wnioski z obserwacji zajęć.

Dodatkowo opiekun stażu może: spisać z nauczycielem odbywającym staż kontrakt, w którym zapisze obowiązki i zasady ich przestrzegania; sporządzić przewidywany harmonogram lekcji obserwowanych i prowadzonych; doradzać w prowadzeniu dokumentacji;Podsumowaniem opieki był opracowanie przeze mnie projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli, ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - jako wynik współpracy z opiekunem stażu.. Dane podstawowe: I m i ę i n azw i sko S tażyst y : N azwa i n st y t u c j i p r zy j m u j ąc e j st u d e nta n a staż: N azwa stan ow i ska n a któr y m od by wał si ę staż: I m i ę i n azw i sko Op i e ku n a stażu : CZĘ Ś Ć 2.. Projekt oceny dorobku zawodowegor.. CZĘŚĆ B - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Podobnie jak w punkcie poprzednim, jeżeli nauczyciel zakończył staż 31 maja 2021 r., to opiekun przedstawia dyrektorowi projekt oceny najpóźniej do 7 czerwca 2021 r. 21 dniod dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu - Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art.9c ust.5a, ust.5b i ust.5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela)Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - doskonalenie umiejętności ich omawiania..

O czym powinieneś pamiętać w trakcie stażu 4.

Teczki.. stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, stanowiącego warunek nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego.. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.. Poznanie procedury awansu zawodowego.Opiekun stażu - mgr Barbara Rakowska.. Zapisywanie wniosków z hospitacji.. Do zadań opiekuna stażu należą:Plik opinia opiekuna stażu.doc na koncie użytkownika olka_80 • folder Awans • Data dodania: 3 cze 2012Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2006r.. Nauczycielowi stażyście oraz nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż, dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.KN Art. 9c.. 1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego W ciągu bieżącego .opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jegoSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻ U opiekuna stażu po stronie pracodawcy CZĘ Ś Ć 1..

Rozpoczęcie stażu, opiekun stażu, Twoje cele i zadania 2.

Dział: Sprawozdanie ze stażu Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego Projekt oceny dorobku zawodowego pani Joanny .. nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Joanna .Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego Rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2011/2012 realizując swój plan rozwoju zawodowego XXXX podejmowała działania określone, jako: § 7 ust.. Jestem nauczycielką języka polskiego w gimnazjum.. Agnieszka Namysłowska.. Przepisy, które powinieneś znać Stanowisko pracy: Data SPRAWOZDANIE (opis realizowanych zadań Liczba godzin Podpis stażysty Podpis zakładowego opiekuna stażu Stanowisko pracy: Data SPRAWOZDANIE opis realizowanych zadań Liczba godzin Podpis stażysty Podpis zakładowego opiekuna stażu Stanowisko pracy: Data SPRAWOZDANIEOpiekun stażysty a staż na n-la dyplomowanego - czyli pełnienie funkcji opiekuna stażu, a własny rozwój zawodowy.. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Funkcja opiekuna stażu jest dla mnie cennym doświadczeniem, możliwością przekazania zdobytej wiedzy w okresie pracy zawodowej oraz stanowiło wyróżnienie dyrektora szkoły dla mojej pracy jako nauczyciela bibliotekarza.Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Możesz zmienić plan rozwoju zawodowego lub opiekuna stażuOpiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.. Spotkanie z komisją 7. do 27 marca 2015r.określonym terminie sprawozdanie z opieki nad nauczycielem odbywającym staż.. Uczniowie przebywali na praktykach zawodowych w okresie od 23 lutego 2015r.. Jak sporządzić teczkę dla komisji 6.. Prowadzenie zajęć świetlicowych w obecności opiekuna stażu - doskonalenie umiejętności ich omawiania.Sprawozdanie ze stażu/lista obecności.. Może prowadzić zapiski, zbierać dokumenty, które pomogą mu w późniejszym napisaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Organizacja przebiegu ścieżki awansu zawodowego.. Proszę o określenie zasad i sposobu odbywania stażu, terminu jego zakończenia oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu.. (podpis nauczyciela) Art. 9c ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt