Wymagania edukacyjne meine deutschtour klasa 8

Pobierz

2.1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Autor: Ewa Kościelniak-Zalewska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ - KURS PODSTAWOWY : ANNA JAROSZEWSKA OCENY I okres .. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8.. PODSTAWOWE OCENA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń: zna niemiecki alfabet, zna głoski charakterystyczne dla języka niemieckiego, zna internacjonalizmy, wymienia kraje niemieckiego obszaru językowego i ich stolice w języku polskim, zna podstawowe informacje na temat krajów .Podręcznik Deutschtour FIT kl. 8 Flipbook, plik: podrecznik-deutschtour-fit-kl-8-flipbook.html (text/html) Deutschtour FITDeutschtour FIT , Język niemiecki , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plDeutschtour kl. 8, podstawa programowa II.2.. Chemia.. x ]QDQD]Z\F]áRQNyZURG]LQ\ x wymienia dni tygodnia oraz pory dnia x nazywa przedmioty i przybory szkolne x QD]\ZDPLHMVFDZPLH FLH x Z\PLHQLDDUW\NXá\VSR*\ZF]H x zna nazwy lokali gastronomicznych .WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA VIII.. + 6 rozdziałów x (8 godzin lekcyjnych: L1-L8 + 1 godzina lekcyjna: test sprawdzający wiedzę z zagadnień rozdziału) ..

Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) 8F]H 8F]H Starter!

klasa 7: wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 7; klasa 8: wymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8; Biologia.. Poniższy materiał jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:Nowa Edycja 2021-2023.. Ocena celujący: • Otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i wykazuje się osiągnięciami przekraczającymi zakres materiału leksykalnego i gramatycznegoWYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 8 SP na podstawie podręcznika Meine Deutschtour kl.8 ZASADY OCENIANIA Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1-6).Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny KLASA 8 Przedmiot: język niemiecki / podstawa programowa etap II.2/poziom A1 Podręcznik : "Meine Deutschtour dla kl.8" / 2godz.. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godziny lekcyjne: Starter!. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej -Szkoła podstawowa 4-8 Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej - gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń - a w nim:WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ..

Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) - ocena dostateczna lub dopuszczająca, ponadpodstawowe (PP) - ocena bardzo dobra lub dobra.

+ 6 rozdziałów x (8 godz. lekcyjnych: L1-L8 + 1 godz. lekcyjna: test sprawdzający wiedzę z zagadnień rozdziału) + 2MEINE DEUTSCHTOUR klasa 8, podstawa programowa II.2.. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu, Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z podstawą programową z języka obcego.. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen (1-6).. Wymagania edukacyjne: podstawowe (P .PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO rok 20 na podstawie podręcznika " Meine Deutschtour kl. 8 " 20/2021 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych dla klasy VIII Uczeń uzyskuje ocenę śródroczną i roczną na podstawie oceniania bieżącego w sześciostopniowej skali ocen 1-6.Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 7 (pierwsze półrocze) Podręcznik: Meine Deutschtour klasa 7 ( podstawa programowa II.2.). Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godziny lekcyjne: Starter!.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 8 (pierwsze półrocze) Podręcznik: Meine Deutschtour klasa 8 ( podstawa programowa II.2.)

d WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca • zna odpowiednie formy powitania i pożegnania • przedstawia siebie • pyta o dane osoboweMeine Deutschtour , Język niemiecki , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. VII PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7 Treści nauczania / temat rozdziału Starter!. Szukaj.. OCENA SRÓDROCZNA- Wymagania edukacyjne oparte na sprawnościach językowychZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL. 8 Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka, czyli gramatykę i słownictwo.. - zna formy powitania i pożegnania,Nowa Edycja 2020-2022..

Poniższe wymagania materiału są przewidziane dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter!

Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie ww.WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 8. przedmiotowe zasady oceniania z biologii.. Kurs gwarantuje realizację założeń nowej podstawy programowej oraz ciekawą podróż przez zagadnienia kulturoznawcze niemieckiego obszaru językowego.. 3.PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter!. ROZDZIAŁ 1 "Hallo, Polen!. Ocenianie odbywa się według skali zawartej w systemie oceniania.. Język niemiecki SP MEINE DEUTSCHTOUR RE kl. 8 Zeszyt ćwiczeń z kodem QR.W KLASIE VIII NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR I ZASADY OGÓLNE 1.. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) - ocena dostateczna lub dopuszczająca wg kryteriów oceniania wskazanych w PSOWYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ III.0 PODRĘCZNIK: MEINE DEUTSCHTOUR 1; NOWA ERA Treści nauczania / temat rozdziału Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: .. + 6 rozdziałów x (8 godzin lekcyjnych: L1-L8 + 1 godzina lekcyjna: test sprawdzaj ący wiedz ę z zagadnie ń rozdziału)MEINE DEUTSCHTOUR klasa 8, podstawa programowa II.2.. + 6 rozdziałów x (8 godzin lekcyjnych: L1-L8 + 1 godzina lekcyjna: test sprawdzający wiedzę z zagadnień rozdziału) + 2 x 2 godziny lekcyjne: Projekt!Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 7 ("Meine Deutschtour") Ocena celująca Rozumienie tekstu czytanego/pisanego Sprawność mówienia Sprawność pisania Gramatyka i słownictwo uczeń w pełni rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela formułowane w języku niemieckim i poprawnie na nie reaguje, •Książki i pomoce edukacyjne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt