Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego

Pobierz

13 przytoczonej wy Ŝej ustawy o odpadach.. W uchwale Nr XXIV/397/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017" (Dz. Urz.. Powyższe zmiany terminów są epizodyczne i odnoszą się wyłącznie do sprawozdań składanych w 2020 roku.. 12 b, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.. Nazwa zamawiającego: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019170 1.5) Adres zamawiającego .1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO za lata Zielona Góra, wrzesień 2011.. 2 2 Zleceniodawca: Województwo Lubuskie Wykonawca: progeo sp.. Należy dodać, że w okresie sprawozdawczym zmianie uległ stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.głównej mierze dane ze Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011 - 2013, Sprawozdania Marszałka Województwa Lubelskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 oraz dane z wojewódzkiego systemu odpadowego (WSO).gminnego planu gospodarki odpadami nało Ŝony jest na organ gminy w art. 14 ust.. z o.o.) mgr Agata Niwińska (proGEO sp.. Prezentujemy informację kwartalną z realizacji RPO WL na lata 2014-2020 za I kwartał 2021 r.§Plan Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego - Uchwała nr IX/134/03 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2003 roku, §Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego za okres od dnia 16 czerwca 2003 r. do 16 czerwca 2005 r.,g) Uchwała Nr XXIV/349/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022"..

h) Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.

13 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.. Na poziomie kraju politykę w zakresie gospodarki odpadami wyznacza Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty uchwałą nr 88 Rady Ministrów w dniu 1 lipca 2016 r., natomiast na poziomie województwa jest to Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022 uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 2 grudnia 2016 r.do 31 grudnia 2020 r. sprawozdania, o których mowa w art. 9s z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, marszałków województw.. Dokument wskazuje zasady tworzenia systemów zagospodarowania odpadów w oparciu o wyznaczone regiony oraz Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. ZARZĄ WOJWÓ ZTWA LUBELSKIEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJ WÓZTWA LUBELSKIEGO za lata 2017 - 2019 Lublin 2021 r.Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Ochrona Środowiska Plany gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego Plany gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego Wyświetlaj rekordów Wyświetlono od 1 do 5 z 5 rekordów 1 Strona z 1ze Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami województwa lubelskiego za lata 2011 - 2013, Sprawozdania Marszałka Województwa Lubelskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014 oraz dane z wojewódzkiego systemu odpadowego (WSO).Zakres informacji objęty sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie województwa lubelskiego zaszły od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku..

Mówi on o tym, ŜeZ uwagi na termin przyjęcia przez Radę Miasta planu gospodarki odpadami, jak również zapis w rozdziale 3; art. 14, ust.

Podsumowanie.. Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.). Rola zamawiającego.. (071) , tel./fax Zespół autorski: dr inż. Paweł Szyszkowski Michał Szyszkowski Nadzór merytoryczny: Jerzy Tonder Mariola .Ogłoszenie o zamówieniuWykonanie opracowania pn.: ,,Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017-20.. () Zamów dostępSTAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ SPRAWOZDANIE z realizacji PLANU GOSPODARKI ODPADAMI w POWIECIE BIALSKIM Opracowanie: Wydział Rolnictwa i Środowiska Akceptacja: Starosta Bialski Biała Podlaska, .. w tym rozwiązania techniczno organizacyjne przyjęte dla powiatu bialskiego wynikały z planu gospodarki odpadami dla województwa .2 Spis treści :<.$= 2-ĘĆ .Ó7Ó: Ż<:$1< W OPRACOWANIU.. 4 &=ĘŚĆ - WPROWADZENIE Kpgo 2022 wyznacza wpływ na środowisko przez określenie ram do prawidłowegoUwarunkowania techniczno -finansowe realizacji PGO.. W kolejnych latach sprawozdania składane będą zgodnie z dotychczasowymi terminami.Ten kierunek dokładnie odzwierciedlają zapisy strategicznego dokumentu wojewódzkiego, jakim jest "Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022"..

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.)

z o.o.) mgr Marta• Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chełmskiego wykonany przez Zakład Geologii Środowiskowej i Samodzielnej Pracowni Geologii Regionu Lubelskiego Państwowego Instytutu Geologicznego • Aktualizacji Planu na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 • Plan gospodarki odpadami Województwa Lubelskiego;Roczny Plan Działania na rok 2021 dla projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - nabory ogłaszane w 2022 r. .. - str. 35 Sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Chełm na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016" w latach 2009 - 2010 Strona 2 z 37Uchwała nr 308/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 za rok 2019.Akty ujednolicone Dziennik Ustaw Monitor Polski Dzienniki Urzędowe Dzienniki Unii Europejskiej Uchwała nr VII/145/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022" Tekst pierwotny Metryka Data ogłoszenia: 2019-07-16 Pobierz PDFObowiązek sporządzenia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami (p. g. jest zawarty w art. 14 ust..

Organy, którym sprawozdanie zostanie przedło Ŝone Termin składania sprawozdania z gminnego planu gospodarki odpadami wynika wprost z przepisu art. 14 ust.

Sprawozdanie z realizacji powiatowego p. g. o. zarząd powiatu przekazuje radzie powiatu i zarządowi województwa w terminie do 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego.Celem opracowania sprawozdania z realizacji gminnego Planu Gospodarki Odpadami jest przedstawienie informacji z wykonania jako ściowego i ilo ściowego celów oraz zada ń nakre ślonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Tomaszów Lubelski.§ 1.. 13 cytowanej ustawy ustawy.. 2 autor opracowania: dr inż. paweł szyszkowski 2.. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.. 2 Charakterystyka Związku Związek pn.w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2008 -2011 z perspektyw ą do roku 2015" oraz "Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2011".. Nr 39, poz. 251 - późn.. 3 spis treŚci 1. wstĘp metodyka sporzĄdzenia prognozy oddziaŁywania projektu wpgo na Środowisko informacje o zawartoŚci, gŁÓwnych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiĄzaniach z innymi dokumentami .2 Autorzy opracowania: dr inż. Paweł Szyszkowski - kierownik zespołu (STROBILUS) dr Sławomir Chybiński (proGEO sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt