Wartościowanie stanowisk pracy w samorządzie

Pobierz

Lepiej organizować pracę, a przy tym tworzyć skuteczne zespoły zadaniowe.. Nie jest w stanie temu przeciwdziałać, ustalenie odgórnych minimalnych stawek wynagrodzenia w drodze .Wartościowanie stanowiska pracy, z wyłączeniem stanowiska dyrektora generalnego urzędu, przeprowadza zespół wewnętrzny powołany w urzędzie, którego członków powołuje i odwołuje osoba wykonująca w urzędzie czynności z zakresu prawa pracy (reprezentujący pracodawcę).Podstawowym zadaniem systemu wartościowania jest stworzenie wewnętrznej, urzędowej hierarchii stanowisk od najbardziej złożonych i odpowiedzialnych po najprostsze, działające pod pełnym nadzorem.. Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu umiejętności tworzenia opisów i przeprowadzenia wartościowania wybranych opisów stanowisk pracy.. Wartościowanie stanowisk to proces analizy i oceny pracy na określonym stanowisku oraz ustalenia jej wartości z punktu widzenia potrzeb samej organizacji .Zmiana w systemie wynagrodzeń w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy Skrót i Metryka -> Pełna prezentacja -> Załączniki :.. więcej usług.. To z całą pewnością wywołuje w każdej organizacji duże emocje.kancelaria prezesa rady ministrów zrealizowała projekt "wartościowanie stanowisk pracy oraz zmiany w systemie wynagrodzeń administracji rządowej" w ramach priorytetu v "dobre rządzenie", działanie 5.1 "wzmocnienie potencjału administracji rządowej", poddziałanie 5.1.1 "modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr" programu …Pośrednio wskazuje na to także art. 13 ust..

Ich status definiuje Kodeks Prac ... wartościowanie stanowisk pracy.

Opisywanie i wartościowanie służą ocenie względnej wartości lub znaczenia danego stanowiska pracy dla urzędu.. Oprócz omówienia metodologii sporządzania opisów stanowisk i wartościowania .Prawidłowe wartościowanie stanowisk i uzyskanie spójności z rynkową wyceną stanowisk przekłada się w bezpośredni sposób na usystematyzowanie całej polityki zarządzania ludźmi.. 25 listopada 2021 r. Szkolenie w .Zaproponowane rozwiązanie to wykaz 5 stanowisk pracy jednolicie funkcjonujących we wszystkich placówkach oświatowych.. Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.. Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?. jednostki oraz zaimplementowaniem powyższej metody w tej jednostce będzie premiowana …OPISYWANIE I WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY W SAMORZĄDZIE Zapraszamy na spotkanie wszystkie chętne osoby, które chciałby odbyć praktyczne przygotowanie do procesu planowania, .. Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy w samorządzie Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.. Forma zajęć e-learning Liczba uczestników bez limitu Koszt 249.00 PLN Adresat Szkolenie skierowane jest do członków zespołów wartościujących oraz do osób, które nadzorują lub koordynują w urzędzie proces opisywania i wartościowania stanowisk pracy, a także do osób .Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sporządzania opisów stanowisk pracy, przeprowadzania wartościowania oraz sporządzania ocen okresowych z profesjonalnie przeprowadzoną rozmową oceniającą i konstrukcją IPRZ zgodnie z rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów obowiązującymi w służbie cywilnej..

Jakie efekty można uzyskać w wyniku wartościowania stanowisk pracy?

Ustawy, Rozporządzenia… W ustawie o służbie cywilnej została zawarta delegacja upoważniająca Prezesa Rady Ministrów do określenia zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy.. Definiują wewnętrzne zależności (podwładny - zwierzchnik) i tworzą podstawy do ustalenia sprawiedliwej struktury wynagrodzeń (według odpowiedzialności i .Wartościowaniu podlega stanowisko, na którym jest wykonywana praca i wymagania, które stawia się przed realizatorem przedmiotowej pracy.. 29.09.2011 W celu unowocześnienia procesu zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej system wynagradzania pracowników budowany jest na podstawie wartościowania stanowisk pracy.. Projekt: Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów 2014 - 2021 SOCIAL DIALOGUE DECENT WORK PROGRAMME .. wartościowanie stanowisk pracy z użyciem metody AWP - "Analityczna metoda wartościowania pracy .. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.. (art. 84 ustawy o służbie cywilnej).W ostatnim okresie wartościowanie stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nabiera coraz większego znaczenia, gdyż jego wykorzystanie wykracza poza obszar polityki wynagrodzeń, dostarczając niezbędnej wiedzy różnym .. 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i samorządy województw)Opisujemy i wartościujemy stanowisko pracy po to, aby: Mieć pewność, że stanowisko to ma wartość dla danej jednostki..

Metodyka • burza mózgów • case studiesWartościowanie stanowisk pracy Czas trwania 7 dni.

Rośnie liczba jednostek samorządowych wdrażających wartościowanie stanowisk w .3 days agoOsoby zatrudnione w administracji samorządowej stanowią liczną grupę pracowniczą w Polsce, szacowaną na ponad 200 tysięcy osób.. Precyzować oczekiwania wobec pracownika.Metody wartościowania stanowisk pracy są omówione prawie w każdej książce z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi - przykładowo można podać najważniejsze (Armstrong 2005; Banfield i Kay 2008; Król i Ludwi- czyński 2006).. Szczegółowe omówienie metod wartościowania pracy znajdujekażda wykazana usługa związana z opisaniem i wartościowaniem wszystkich (co najmniej 40) stanowisk pracy w jednostce pomocy społecznej oraz przełożeniem wyników wartościowania na wynagrodzenia; dostosowaniem metody wartościowania stanowisk pracy do potrzeb ww.. Wartościowanie stanowisk pracy: analiza dokumentacji, wywiady z pracownikami, ocena stopnia trudności pracy, korygowanie wyników, sumowanie ocen punktowych przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów dla danego stanowiska pracy, ustalenie rankingów stanowisk pracy, określenie kategorii zaszeregowania, taryfikator kwalifikacyjny.W służbie cywilnej opisowi i wartościowaniu podlegają stanowiska pracy, a nie osoby na nich zatrudnione..

Optymalizować strukturę organizacyjną - określić właściwą hierarchię stanowisk pracy.

Usprawnienie organizacji (określenie właściwej hierarchii stanowisk pracy, standaryzacja nazw stanowisk, weryfikacja struktury organizacyjnej).Opisy stanowisk pracy; .. Ustawa o pracownikach samorządowych - zmiany i możliwości dla kadry kierowniczej .. Wszystko to w celu docelowego uporządkowania systemu płac, ale sam proces wartościowania stanowisk sam w sobie, stanowi istotny krok w kierunku realnego odzwierciedlenia znaczenia poszczególnych stanowisk.. Ustalenie wynagrodzenia na stanowisku jest sumą - kwota bazowa plus iloczyn wartości punktu i liczby punktów co można zapisać: wynagrodzenie = kwota bazowa + (wartość punktu x liczba pkt).W wyniku realizacji wartościowania stanowisk pracy klienci otrzymują: metodę wartościowania pracy dostosowaną do warunków funkcjonowania i specyfiki Firmy lub jednostki samorządu terytorialnego, wskazania do standaryzacji nazewnictwa stanowisk, wzorcowe opisy stanowisk pracy, karty wartościowania dla każdego stanowiska pracy,Wartościowanie stanowisk pracy w jednostkach samorządowych.. Wartościowanie pracy ma przeciwdziałać zjawisku kształtowania wynagrodzeń pracowników, niezależnie od trudności pracy, na jednakowym poziomie.. Ważne!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt