Skinman soft karta charakterystyki

Pobierz

R67 R36Velodes Soft, 500 ml Producent: MEDI-SEPT Velodes Soft - gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Unikać źródeł ciepła, promieniowania i elektrostatyki.. Zagrożenia termiczne:KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Foam Extra Data wydania 26.0 8.2013 Data aktualizacji: 02.07 Wersja PL: 3.1 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. 60 i 65 st. C - Produkt biobójczy - EltraLek octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej.. Dopilnowac, by czyszczenieKARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ SKINMAN SOFT Zgodnie z regulacją Unii Europejskiej EC 1907/2006 wraz z aneksami 1.. Do użytku profesjonalnego oraz domowego.. Profesjonalny sklep internetowy Bardziej szczegółowoSkinman Soft*** Produkt leczniczy, realizacja wyłącznie po przesłaniu zamówienia na adres @ Skinman soft jest produktem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności bakteriobójczej, prątkobójczej, grzybobójczej i przeciwwirusowej.Produkty marki Ecolab dostępne w naszym sklepie online, to najczęściej wybierane przez profesjonalistów środki do dezynfekcji.. Metakrzemian disodu (CAS: 10213-79-3),Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r..

Aktywna w obecności zanieczyszczeń organicznych.Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE (Ciąg dalszy) B.- Ogólne warunki przechowywania.

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SEKCJA 1.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa wyrobu : Kod wyrobu : 110496E .. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W przypadku kontaktu z oczami : Spłukiwać wodą.. Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) Xi; DRAŻNIĄCY R10 Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.. typu A lub uniwersalnym (klasa 1,2 lub 3) zgodne z normą EN 141 - nie dotyczy w przypadku stosowania zgodnie z instrukcją użytkowania.. co to jest lek Skinman soft i w jakim celu się go stosuje 2. informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinman soft 3. oraz zasad bezpieczeństwa.Jak stosować lek Skinman soft 4.. SEKCJA 4.. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1 Środki gaśnicze Stosowne środki gaśnicze : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.. W przypadku kontaktu ze skórąKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Skinman soft protect 115167E 4 / 15 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Porada dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy : Usunąć wszystkie źródła zapłonu..

SKINMAN SOFT KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Nazwa produktu SKINMAN SOFT Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Skinman soft protect 115167E 6 / 13 pH : 6.0 - 7.0, 100 % Temperatura zapłonu : 16 °C zamknięty tygiel Próg zapachu : Nie dotyczy i/lub nie określono do tej mieszaninyKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SKINMAN SOFT 104420E 4 / 13 SEKCJA 5.

Posiada szerokie spektrum bakteriobójcze, potwierdzone badaniami, wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze.KARTA CHARAKTERYSTYKI Velox Wipes NA Data wydania 26.08.2013 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 3.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Dezynfekcja skóry i błony śluzowej: Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 INCIDIN LIQUID SPRAY 104231E 2 / 17 Klasyfikacja tego produktu opiera się na ocenie toksykologicznej.. Niewłaściwe środki gaśnicze : Nieznane.. Produkt został przebadany dermatologicznie.. Zastosowanie produktu1.. octenisept należy nanosić minimum raz na dobę na leczony obszar poprzez spryskanie, przetarcie jałowym gazikiem, lub za pomocą przymoczka zapewniając całkowite nawilżenie.. Skinman Soft Protect zapewnia szybką dezynfekcję rąk w 90 sekund, zgodnie z normą EN 12791.. Preparat do dezynfekcji rąk Skinman Soft Protect to przyjazny dla skóry preparat zawierający witaminę E, glicerynę i pantenol, które długofalowo poprawiają kondycję skóry 1.. Strona 4 z 12 Środki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8 karty.Właściwości nawilżające: dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu, roztwór octenillin cechuje się doskonałymi właściwościami nawilżającymi, przez co skutecznie oczyszcza rany, w tym trudne do oczyszczenia rejony, takie jak kieszonki czy wgłębienia ran.W naszej ofercie znajdują się między innymi: opatrunki, plastry, igły, strzykawki, rękawice lateksowe, rękawice nitrylowe, rękawice winylowe, środki do dezynfekcji, odzież jednorazowa, obłożenia pola operacyjnego i wiele innych wyrobów medycznych.Marka : Ecolab.. Niewłaściwe środki gaśnicze : Silny strumień wodyKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Skinman soft protect 115167E 3 / 15 Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16.. Zapoznaj się z naszą ofertą.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SERAMAN SOFT 115946E 3 / 12 Stosowne środki gaśnicze : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska.. Ostrzeżenia i środki ostrożnościMożliwe działania niepożądane 5. uJak przechowywać lek Skinman soft 6. śluzowymi.Skinman Soft Protect.. Opakowanie.Higiena i dezynfekcja/Skóra, Ręce i Ciało/Dezynfekcja Higiena, dezynfekcja, sprzęt medyczny.. Pojemność.. Krótszy czas kontaktu w .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SKINMAN SCRUB FOAM.. Wysoce efektywna substancja aktywna.. Łatwa w stosowaniu.. Proszek polecany do wszystkich typów i kolorów tkanin, skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia.. Właściwości: - Produkt przeznaczony do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej w temp.. Więcej informacji patrz sekcja 10.5.Eltra - środek piorąco dezynfekujący bez zawartości fosforanów.. Strona 4 z 11 bezpieczeństwa i higieny: nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy, myć ręce po użyciu, zdjąćMedicarine, zawierająca jako substancję aktywną chlor, jest preparatem o szerokim spektrum działania, mogącym znaleźć zastosowanie w każdym szpitalu.. Strona 2 z 13Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Proszek Ecolab Eltra przeznaczony jest do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny medycznej już w 65* C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt