Woda amoniakalna 24 karta charakterystyki

Pobierz

z różnego rodzaju metali.. Identyfikator produktuWoda amoniakalna NH 3 · H 2 O to zwyczajowa nazwa roztworu amoniaku w wodzie.Posiada charakterystyczny ostry, amoniakalny zapach.W temperaturze 15 °C roztwór o stężeniu 12,74% ma gęstość 0,950 g/cm 3, a o stężeniu 35,20% - 0,880 g/cm 3.Ogrzewanie wody amoniakalnej powoduje wydzielanie się gazowego amoniaku.. Przedmioty oczyszczane zanurzyć w wodzie amoniakalnej lub przetrzeć .KARTA CHARAKTERYSTYKI WODA AMONIAKALNA R-R 25 % Data sporządzenia: Data aktualizacji: Wydanie: 4 SEKCJA 1.. Przeznaczona do usuwania nalotów: grynszpanu, śniedzi, tlenku srebra, rdzy.. Posiada Atest PZH.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU.. Nowy!. : 83001 Strona 3 z 8pH 11 - 12 Współczynnik podziału n-oktanol / woda niedostępne Temperatura krzepnięcia / topnienia - 57,5˚C Temperatura samozapłonu niedostępne Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia ok. 310˚C Temperatura rozkładu niedostępneKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. (Woda amoniakalna):01--0000 Odczynnik.. 0.strona: 1/11 Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 28.07.2017 Numer wersji 4 Aktualizacja: 04.08.2016 45.1.0 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa · sporządzono:29.01.2015 · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa:RM 758 ASF · 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania .Woda amoniakalna i Amoniak · Zobacz więcej » Anwil (przedsiębiorstwo) Fragment instalacji produkcyjnych Fragment Zakładów Chemicznych Anwil S.A Anwil S.A. - przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą we Włocławku, dawne Zakłady Azotowe "Włocławek"..

Aktualnie czytasz porady o woda amoniakalna.

Zwroty P: Ma charakterystyczny ostry, amoniakalny zapach.. Roztwór 25% amoniaku Poj: 500ml - w archiwum Allegro.. 5.2 Zalecane środki gaśnicze:woda amoniakalna i odpadkowy tlenek produkowany w czasie oczyszczania gazu węglowego ape amoniacale și amoniac brut provenind de la epurarea gazului de iluminat.. : Woda amoniakalna i Anwil (przedsiębiorstwo) · Zobacz więcej » CząsteczkaInformacje o Woda amoniakalna.. Odpowiednie środki gaśnicze Wersja nr: 1,04 PL Wydrukowano dnia: 23.02.2018. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki STAMMOPUR AG Data aktualizacji: 22.02.2018 Nr.. Eurlex2019 — albo glikolu dietylenowego, kwasu dodekanodiowego i wody amoniakalnej,Woda Amoniakalna 5 l Dragon Wodny roztwór amoniaku zawierający 25 % amoniaku.. Bunt trzylatka - jak sobie z tym radzić?. Oferta firmy skierowana jest do odbiorców zarówno hurtowych jak i detalicznych.. Posiada Atest PZH.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel.. Zwroty H: H302, H315, H319, H335.. Uczestnicy ‒ cele ‒ modele ‒ teoriewoda amoniakalna, roztwory cyjanków metali alkalicznych, rozcieńczone kwasy: Temperatura rozkładu: .. dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2018-10-24] Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów: Na podstawie podanej karty charakterystyki Uwaga.. Woda amoniakalna zawiera niewielką ilość jonów amonowych .Jeżeli twoja firma poszukuje wody amoniakalnej w najlepszej cenie, zapraszamy do przeglądnięcia naszej oferty i kontaktu.Strona główna Tagi Woda amoniakalna: woda amoniakalna..

Woda amoniakalna - zwyczajowa nazwa roztworu amoniaku w wodzie.

zastosowanie .. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa .. w procesie oczyszczania ścieków woda amoniakalna stosowana .WODA AMONIAKALNA 10% NH3 x H2O Uwaga Produkt Sprzedawany Wyłącznie na FV dla FIRM PRODUKT ADR Woda amoniakalna 10%, (wodorotlenek amonu) Woda amoniakalna w roztworze 10%, wodny roztwór amoniaku to substancja o charakterystycznym, ostrym, duszącym zapachu, bezbarwna klarowna ciecz.. Surowce chemiczne znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, garbarstwie i włókiennictwieNumer telefonu 24-hours-emergency: Giftnotruf Berlin: +49 30 30686700 (german, english) .. Nie podawa ć środków zoboj ętniaj ących.. Ogrzewanie wody amoniakalnej powoduje wydzielanie się gazowego amoniaku.KARTA CHARAKTERYSTYKI wg WE 1907/2006 (REACH) wraz z późniejszymi zmianami WODA AMONIAKALNA 25% Data sporządzenia: 20.08.2010 Data aktualizacji: 28.01.2020 wersja 2 strona 1 z 12 1.. Ostatnio dodane.. Woda w sprayu.. By mixing it with ammonia solution, the team .KARTA CHARAKTERYSTYKI Flesz kamie ń i rdza Wersja: 2.0 Karta opracowana przez GRUPA INCO S.A. Spo Ŝycie: Je Ŝeli nast ąpi połkni ęcie, Nie wywoływa ć wymiotów.. właściwości .. 10/6/2021 10:18:24 PM .Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 07.07.2017 Numer wersji 3 Aktualizacja: 23.05.2017 45.1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa · sporządzono:18.09.2014 · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa:Intensywny środek do gruntownego czyszczenia Extra RM 752 ASFInformacje o DRAGON WODA AMONIAKALNA ROZTWÓR 20% 5L M141Y - w archiwum Allegro..

Zastosowanie: Woda amoniakalna w roztworze znajduje ...Nasze produkty.

Czyszczenie metalowych elementów: 1.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.Woda amoniakalna 5%, (wodorotlenek amonu) Woda amoniakalna w roztworze 5%, wodny roztwór amoniaku to substancja o charakterystycznym, ostrym, duszącym zapachu, bezbarwna klarowna ciecz.. Numer katalogowy :.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.. W temperaturze 15 °C roztwór o stężeniu 12,74% ma gęstość 0,950 g/cm³, a o stężeniu 35,20% - 0,880 g/cm³.. Klasyfikacja materiału wg ADR, RID, IMGD: Dane ADR UN 2672 Prawidłowa nazwa przewozowa: AMONIAK W ROZTWORZE WODNYM Grupa pakowania: III Klasa 8 Dane RID UN 2672 Oficjalna nazwa przewozowa: AMONIAK, ROZTWÓR Grupa pakowania: III Klasa 8 Dane IMGD UN 2672Woda amoniakalna.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. 5.1 Zagrożenia pożarowe: - produkt palna lepką cieczą - w trakcie spalania wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy..

Zastosowanie: Woda amoniakalna w roztworze znajduje zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki.

WODA AMONIAKALNA 25% Data sporządzenia: 20.08.2010 Data aktualizacji: 28.01.2020 .Karta charakterystyki (Rozporządzenie (WE) n. 1907/2006 (REACH)) WADIS 24 Karta charakterystyki dla 14/12/2020, przegląd 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa .. WADIS 24 Cel: Woda morska - Wartość: 1.9 mg/l Cel: Mikroorganizmy w oczyszczaniu ścieków - Wartość: 4168 mg/l .Woda amoniakalna jest materiałem niebezpiecznym ( patrz p.. Wodny roztwór amoniaku zawierający 25 % amoniaku.. Ile wody musi pić dziecko?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt